Седентаризм

Элет таанууну, өз тарыхыбызга өз көзүбүз менен карап, өз колубуз менен жаза турган бир ыкма катары кабыл алсак болот. Седентаризм дискурсуна каршы бир жаңы ыкма боло турганына ишенемин.

Элэри Битикчи

Элет таануу

Билим

Постколониализм

Постструктурализм

Седентаризм: “таза көчмөндөр”

Седентаризм: көчмөндөрдү мамлекеттүлүктөн ажыратуу

Седентаризм – бул отурукташкан элдердин көчмөндөр жөнүндө элестери жана ишеничтери. Седентаризм дискурсу илимге катуу таасир кылып, көчмөндөрдү ырасмий жапайы, артта калган эл катары жарыялаган. Жапайы эл болсо, мамлекет кура албайт жана аны башкара албайт деген көз караш да ортого чыкты. Мындай ишенич, ырасмий илимий теориялар менен далилденип, көчмөн элдерди башкаруу үчүн колдонулган