Көрк

Кыргыз оймосу (баяндамалар – 5)

БАЯНДАМАЛУУ ОЮУНУН АЙКАЛЫШТАРЫНЫН ТҮЗҮЛҮШҮ

(Булак: Рындин М. В. Киргизский национальный узор. Ленинград — Фрунзе 1948г.)

Баяндама: Илбирстин жана тоо текенин ашатылып, шуру-мончок чөгөрүлгөн териси
Мончоктор
Тоо текенин мүйүзү
Ийрек
Илбирс
Баяндама: Меймандарга бугунун жана кулжанын этин мурч сээп тартышты
Кулжа мүйүз
Калемпир
Кашык
Бугунун мүйүзү

Баяндама: “Кобул” чыгарылып кооздолгон жаргак шымчан мергенчи мыкты такаланган атын кыялай бастырып, бийик тоодогу аркарды акмалап баратат

Кобул
Аттын такасы
Аттын туягы
Архардын туягы
Кыя жол

Баяндама: Төрдөгү меймандарга эки тоо текенин жана төрт кыргоолдун эти тартылды. Чыдамсыздык менен акыя таштанды күткөн төрт карга үйдүн түндүгүндө отурат

Кереге көз
Кашык
Тоо текенин мүйүзү
Карга тырмак
Кыргоол