Көрк

Кыргыз оймосу (баяндамалар – 3)

БАЯНДАМАЛУУ ОЮУНУН АЙКАЛЫШТАРЫНЫН ТҮЗҮЛҮШҮ

(Булак: Рындин М. В. Киргизский национальный узор. Ленинград — Фрунзе 1948г.)

24 БАЯНДАМА - Үч булактын кошулган жеринде суу ичип турган ат
Билерик
Булак
25 БАЯНДАМА - Кошоктолгон иттер
Ит таман
Иттердин кошогу
26 БАЯНДАМА - Бермет мончокторду тагынган киши
Мончоктор
Кишинин башы
27 БАЯНДАМА - Мыкты такаланган атчан меймандар тойго келип түшүштү. Аларга арналып койлор союлуп, эт тартылды. Той аяктаар менен ооз комуз кагып, көңүл ачып жатышат
Аттын такасы
Ооз комуз
Койдун омурткасы
28 БАЯНДАМА - Чымындан жадаган аттар
Аттын туягы
Аттын такасы
Чымын канат
29 БАЯНДАМА - Жайлоодогу аркарды акмалаган иттер
Жалбырак
Ит куйрук
Аркардын башы
30 БАЯНДАМА - "Теңирим кургакчылык болтурбай, мал-жанды (жылкыларды) аман кылсын" деген каалоону билдирген тумар
Билерик
Кургак бутак
Тумар
31 БАЯНДАМА - Олжолуу мергенчилик
Тоо текенин мүйүзү
Кулжа мүйүз
Кереге көз
32 БАЯНДАМА - Койдун сөөгүн чокуу менен алек болгон каргалар
Карганын бармагы
Сөөк
Кулжа мүйүз
33 БАЯНДАМА - Эки булактын кошулган жериндеги жалбырактардын арасында жаткан жыландар
Жалбырак
Жылан
Булак