Көрк

Кыргыз оймосу (баяндамалар – 1)

БАЯНДАМАЛУУ ОЮУНУН АЙКАЛЫШТАРЫНЫН ТҮЗҮЛҮШҮ

(Булак: Рындин М. В. Киргизский национальный узор. Ленинград — Фрунзе 1948г.)

1 БАЯНДАМА - Тогуз дөбө гүл
2 БАЯНДАМА - Бөдөнөнүн жумурткалуу уясы
3 БАЯНДАМА - Кош кол
Беш манжа
4 БАЯНДАМА - Тегерете отурушкан оймокчон төрт аял
Оймок боолуу бармак
5 БАЯНДАМА - Жазгы жайлоодо оттоп жүргөн аркар
Ачылып келаткан гүл
Аркар башы
6 БАЯНДАМА - Жайкы жайлоодо оттоп жүргөн аркар
Жалбырак
Аркар башы
7 БАЯНДАМА - "Кобул" салып жатышкан кишилер
Кобул
Киши
8 БАЯНДАМА - Аркардын ашатылган териси
Ийрек
Аркар мүйүз
9 БАЯНДАМА - "Капшытыңа куш түшсүн" (жакшы каалоо)
Кереге көз
Бүркүт
10 БАЯНДАМА - Кыргоолдорду качырып кирген бүркүт
Кыргоол
Бүркүт
11 БАЯНДАМА - Колуна карганы кондурган киши
Карга тырмак
Беш манжа