1916,  Билге

Үркүндө курман болгондордун тизмеси

Архивдик булактардан такталган аттардын тизмеси

11 август, Түп

Ырыскелди Берик

Каракол түрмөсүндө атылгандардын тизмеси (12 август)

1. Аубакир Суленбеков

2. Турлуходжа Джинсиркин

3. Казибек Чермаков

4. Худояр Чотомаков

5. Соза Тюпиев

6. Созанкулы Аршнов

7. Джанчибек Бектенев

8. Куке Истыбаев

9. Курман Адылбеков

10. Джинабай Худайберинев

11. Кеорбаза Коптарев

12. Джампене Отунчин

13. Бекдаир Сантаткулов

14. Билял Разанов

15. Узак Шауруков

16. Мурзаты Бакиев

17. Шартаке Сарбаев

18. Садык Манаев

19. Умар Мамбетов

20. Буваза Ого

21. Осман Байдтаков

22. Осман Бакеев

23. Алтымбек Ималин

24. Джамбай Джанобеков

25. Джанбай Каненбаев

26. Кауруз Тагас

27. Тохта Косымов

28. Молдобай Токтаходжин

29. Арык Калмурзин

30. Асаналы Казакбаев

31. Ибрагим Мамет

32. Куренкей Истинбеков

33. Данияр Саяков

34. Оразбай Алтынбеков

35. Садык Курбанов

36. Малар Узаков

37. Джаумабай Ампыкучку

38. Какай Тиктияров

39. Лимоза Айсарахунов

40. Байштибе Ивраев

41. Иман Худжа Башкеев

42. Саут Асамов

43. Сатынды Бактемиров

44. Идрис Юайаков

45. Кудобай Ашибаев

46. Тыкобай Ашорбаев

47. Линеза Матеншин

48. Кияз-Ходжа Джаздобаев

49. Асан-Ходжа Бекбо

50. Закерья Саитов

51. Джунус Узаков

52. Осан Нагаев

53. Мамай Джанбаев

54. Умылкан Алдты-Янбаев

55. Базарбай Саракубаев

56. Сумман Бектурзанов

57. Ресаны Безматов

58. Аван Бараков

59. Кудабай Бушкбаев

60. Бетеши

61. Маке Джанузаков

62. Мишке Джанузаков

63. Батбый Бекмурзин

64. Унитай Джитыбаев

65. Курну Кульджи Джетыбеков

66. Байтур Джанузаков

67. Курбан Ишимов

68. Исмаил Адырбеков

69. Сарт Джамаев

70. Тюлемыш Бахтыев

71. Буробай Бекмурзин

72. Мамай-Казы Тюлебердыев

73. Маедын Малялин

74. Хиказы Сансыфу

75. Мететбек Рыспаев

76. Шиимбай Бакыев

77. Четур Бактыев

78. Джамар Мурча-Ахунов

79. Улян-Фиин Яндолин

80. Джамая Тахтеров

Пржевальск айыл чарба мектебинин фермасында (13 август)

1. Алексей Александрович Псалмопевцев

2. Адам Христофорович Лагздин

3. Семен Александрович Яхонтов

Чүй облусу, Сокулук району, Асылбаш айылы (13 август)

1. Алыбай Тюрегелдин

2. Алыбай Текембаев

3. Байгара Курамин

4. Батыркан Чыныбеков

5. Кошибек Усманов

6. Алыш Майчинов

7. Мурзалы Байбосунов (Байбосун уулу Мырзалы)

8. Кураш Кызалаков

9. Тегенбай Токсобин

10. Эсенаман Саралин

11. Иманалы Табыкин

12. Шерикбай Жамболотов

13. Жумаш Турдубеков

14. Жаманкул Шамбетов

15. Жандаралы Ормонов

16. Жунус Сурумбаев

17. Шаршен Баубукин (Шаршен Байбосунов)

18. Жамаке Кашеев

19. Иманалы Карбосов

20. Жаманкул Орозбаков

21. Жумагул Алинов

22. Асаналы Джумин

23. Утунчи Моновзоров

24. Ибраим Барбин

25. Аманалы Суванов

26. Сотон Омурзаков

27. Молдалы Акубеков

28. Сейталы Кошикаринов

29. Шише Батырканов

30. Туркмон Сарпеков

31. Султаналы Какинов

32. Ильяс Джасингоринов

33. Исман Джолкин

34. Молдалы Карбозов

35. Аскар Таласпаев

36. Унамал Хакимов

37. Есеналы Абаданов

38. Токтоналы Балбанов

39. Шаршен Саргазаков

40. Жоочалыш Джолканов

41. Турсуналы Баялинов

42. Аман Байбосунов

43. Асанкул Джабаев

44. Намаз Чаринов

45. Тургуналы Айдаралинов

46. Сейитпек Кашкаринов

47. Ишеналы Джолбинов

48. Осмонкул Ботобинов

49. Амирджан Бактыбаев

50. Дуйшеналы Боганалинов

51. Аскар Боюналинов

52. Дербишалы Куришналинов

53. Есенгул Баитбаев

54. Уметалы Туркин

55. Арыкбай Махмуратов

56. Букенбай Тулегенов

57. Дуйшеналы Батырбеков

58. Курманали Умуралин

59. Буранчы Секенбаев

60. Есенаман Бунабаев

61. Жумагул Манзекин

62. Тентимиш Баев

63. Чортон Бердикин

64. Ормонбек Утегенов

65. Айылчы Сарткутенов

66. Джусубай Таласпайев

67. Сафарлы Еркебаев

68. Суюркул Сокин

69. Джамгырчы Сакенбаев

70. Сыдык Байсубин

71. Жаманкул Каждеков

72. Соодалы Кутаев

73. Иманкул Кынашин

74. Карагул Джамангарин

75. Сыдыгалы Монолдоров

76. Орозбак Шакенов

77. Умурзак Джангирачев

78. Жаманкара Андабеков

79. Сарымулаа Артыкбаев

80. Джасалба Ногаев

81. Джал Джангарачев

82. Кармаш Джалбикенов

83. Курманалы Умурзаков

84. Осмоналы Торогелдинов

85. Ногойбай Жоламанов

86. Сарамбай Кожомбеков

87. Бакенбай Ногаев

88. Умуралы Ногаев

89. Нусупалы Майнаков

90. Уруспай Карабалтин

91. Сарыбай Тезекпаев

92. Сарпаш Татыбеков

93. Балпык Татыбеков

94. Жандаралы Сатылганов

95. Нияз Баялинов

96. Майчак Ташин

97. Чийбиш Шукуров

98. Даралбай Чабанин (Дырылбай Чөбөкө уулу)

99. Сарыказак Камбаров

100. Сарпаш Тажибеков

101. Укубай Шабашкин

102. Кырбаш Боромбаев

103. Карбоз Жолбинов (Карбоз Жалбы уулу)

104. Сатыбалды Кудайбергенов

105. Ширалы Ногаев

106. Чакчан Байсаков

107. Мусуралы Баялин

108. Акен Ормонов

109. Качкынбай Токтогулов

110. Байжигит Таштанов

111. Таласпай Чангулов

112. Байбосун Чабанов (Чөбөкө уулу Байбосун)

113. Караке Джолбин (Жалбы уулу Караке)

114. Токсобай Хингоджин

115. Качкынбай Кошоев

116. Токтомуш Наурыспаев

117. Мамыркул Телтаев

118. Дюшелы Атаходжин

119. Алыбай Койчуманов

120. Суванкул Кенжинов

121. Мамбеталы Байтемиров

122. Тилекмат Тоялин

123. Ишеналы Бегалинов

124. Конурбай Атагоджинов

125. Мамут Балпыков

126. Тюлеген Уйбаков

127. Ногойбай Мырзабеков

128. Курманалы Бекмурзинов

129. Керимкул Сандыбаев

130. Ибраим Эсеналинов

131. Богеналы Талыбаев

132. Сюналы Бекмурзинов

133. Джавалинбай Токтосаринов

134. Садык Иманбаев

135. Аманбай Абайылдинов

136. Егемберди Сарыков

137. Анарбубу  Кувандыкова

138. Ороспан Чикенов (дописан в копию протокола)

Каркырадан камакка алынган жана өлтүрүлгөндөр

1. Серекпай Канаев

2. Дженгараш Манабаев

3. Турмуходжа Джансеркин

4. Ураза Кожакельдинов

5. Аубакир Султанбеков

6. Касымбек Тлесов

7. Джайшибек Бектенев

8. Узак Сауруков

9. Диуамбай Джанпеисов

10. Джаманке Мамбетов

Акыркысы Каракол түрмөсүндө 7 августта өлдү, башкалары качуу аракетинде өлтүрүлгөн

Суван Джантаев – Токмокто 18 августта соттолуп ошол эле күнү өлтурулгөн

Абдула Баякин – 7 август

Дикомбай Галий Камаров (Лепсинск)

Селеу Сауруков (түрмөдө өлтүрулгөн)

Канаат Абукин [Ыбыке] (Верный түрмөсү)

Тоң району, Кара Коо айылы, Кырк Шейит бейити

1. Сулайман Кангелди уулу

2. Султан Кожомкул уулу

3. Бакел Аламан уулу

4. Шермат Усупбек уулу

5. Ысмат Торокожо уулу

6. Кенжебай Шермат уулу

7. Карынбай Себе уулу

8. Ыбырай Эдил уулу

9. Урманбет Мамажан уулу

10. Өмүркан Таабалды уулу

11. Тумак Бабак уулу

12. Мааткерим Кожогул уулу

13. Муканбет Чоро уулу

14. Кыдыраалы Орозаалы уулу

15. Тилей Кыдык уулу

16. Шейшенаалы Мамыт уулу

17. Дүйшөнаалы Мамыт уулу

18. Шаршеаалы Мамыт уулу

19. Алдаяр Ботукар уулу

20. Урак

Элден жазылып алынган аттардын тизмеси

Обонбай уулу Ыманбай (Турпан дарыясындан чөгүп өлгөн, жери – Тоң, уруусу – бугу, уругу – кыдык). Кимден жазылган: небереси Кыдырмышев Самидин энеси Турдукандан угуп, балдарына айтып бергени (Кыдырмышев Кутманбек, 22. 06. 2016)

Түп

Антоний (православиени кабыл алган кыргыз)

Захар Есипенко

урядник Николай Березовский

11 август Ысык-Көл монастыры 

кечил Дорофей

кечил Досифей

кечил Феоктист

схимонах Исихия

иеромонах Рафаил

послушник Михаил

послушник Никифор

послушник Федор

послушник Стефан

Тизме тактоодо…