Билге

Аккан суу. Алыкул Осмонов

Ай аккан суу, аккан суу,

Шылдыр мончок таккан суу,

Сыр дайрадан чоң туруп,

Сыр аякка баткан суу.

Ай аккан суу, аккан суу,

Асман кезип шашкан суу,

Тынч деңизден кең туруп,

Бир чыныга баткан суу.

Ай аккан суу, аккан суу,

Ар пендеге жаккан суу,

Карысы да, жашы да

Кесирленип чачкан суу.

Ай аккан суу, аккан суу,

Өмүрдүн көркүн ачкан суу,

Ошентсе да адамзат

Бир тыйынга саткан суу.

Ай аккан суу, аккан суу,

Жок жерден конуш тапкан суу,

Айбаннаттын бардыгы,

Белиңди кесе баскан суу.

Ай аккан суу, аккан суу,

Жалпы ааламды баккан суу,

Ошентсе да баркы жок,

Ар кай жерде жаткан суу.

Ай аккан суу, аккан суу,

Ичинде болбой таткан суу.

Өмүрү кең, күнү жок

Бул аккан суу, кандай суу?

Ай аккан суу бир күнгө

Сууң кургап түбүндө,

Акпай калсаң ошондо,

Түшөр элең көңүлгө.

Чаңкар эле адамзат

Азар эле адамзат,

Бир тамчыңа бир уулун

Сатар эле адамзат.

  1. XII. 1945, Койсары. Алыкул Осмонов