Билге

Аккан суу. Эсенаман Жапак уулу

Аккан суу

Эсенаман Жапак уулу (1833-1913)

Аягы бийик ак жалтаң

Таштан чыккан аккан суу.

Ак жалтаңдын боорунан

Канат алган аккан суу.

Көк зооканын боорунан

Канат алган аккан суу.

Баш, аягы былкылдак

Дайра болгон аккан суу.

Бир чымындай жаныңа

Пайда болгон аккан суу.

Төгөрөктүн төрт бурчун

Жайгап алган аккан суу.

Адамзатка көп пайда

Кылып жаткан аккан суу.

Ак буудайың буралып

Чыгып аткан аккан суу.

Баш аягы былкылдак

Жылып жаткан аккан суу.

Бендесине көп пайда

Кылып аткан аккан суу.

Кара асканын боорунан

Жарып чыккан аккан суу.

Кайрылышынан жез канат

Балык чыккан аккан суу.

Муздак тоонун боорунан

Жарып чыккан аккан суу.

Бөлүгүнөн жез канат

Балык чыккан аккан суу.

Күнөөсүнөн пак болуп

Арып чыккан аккан суу.

Тууган айдай иреңи

Жарык чыккан аккан суу.

Кара жердин алдынан

Тумчукпаган аккан суу.

Булбулдай сайрап жарыктык

Тил чыкпаган аккан суу.

Алтын башат төрүндө

Кайнап чыккан аккан суу,

Аягы бийик ак жалтаң

Зоодо болгон аккан суу.

Алты бара тегирмен

Ноодо болгон аккан суу