Көрк

Кыргыз оймосу (киши, жаратылыш, жандуулар)

ЖАРАТЫЛЫШТЫ ЖАНА ЖАНДУУЛАРДЫН ЭЛЕСТЕРИН СҮРӨТТӨЧҮ ОЮУ ҮЛГҮЛӨРҮ

(Булак: Рындин М. В. Киргизский национальный узор. Ленинград — Фрунзе 1948г.)

Киши
Аял
Кишинин буту
Кишинин колу
Беш манжа
Аркар
Аркардын башы
Аркардын мүйүзү
Бугу
Бугунун башы
Бугунун мүйүзү
Тоо текенин башы
Тоо текенин мүйүзү
Уйдун башы
Уйдун мүйүзү
Кой
Аттын изи
Эшек
Омуртка
Ач айбандын омурткасы
Кабырга
Кабырганын башы
Жылкынын картасы
Топоздун тандайы
Төө
Нар
Ит
Иттердин кошогу
Иттин таманы
Ит куйрук
Илбирс
Карышкыр
Коен
Чаян
Кыргоол
Карга тырмак
Карганын бармагынын изи
Карлыгачтын канаты
Бүркүт
Көгүчкөн
Чымындын тор канаты
Дарыя
Айлампа

КИШИЛЕРДИ СҮРӨТТӨЧҮ ОЮУЛАР

Киши
Кишинин башы
Кишинин эрди
Кишинин кашы
Беш манжа
Наар (оймо же колдун наары)
Оймок боолуу бармак
Чычкан изи (чуурутма)
Ара тиши (бычак учу)
Суу
Айчык
Анар
Балаты
Байчечекей
Чомүч сап
Жагалмай канат
Жоогазын
Жүрөкчө
Жүзүм
Жылдызча
Мандалак
Оркоч
Сынар мүйүз
Таракча (айрыча)
Толкун (ит куйрук)
Tоок көз
Төрт кулак
Каз моюн
Комуз тили
Туткуч
Кыргак (дан кылканы)
Кырк шак

Бадам

Кыял

Табак

Оюм тизмеги (чет)