Көрк

Кыргыз оймосу (жандуулардын элестери)

ЖАНДУУЛАРДЫН ЭЛЕСТЕРИН СҮРӨТТӨЧҮ ОЮУЛАР

(Булак: Рындин М. В. Киргизский национальный узор. Ленинград — Фрунзе 1948г.)

Аркар
Аркардын башы
Аркардын куу башы
Аркар мүйүз
Аркардын туягынын изи
Аркардын мүйүзүнүн аралык көрүнүшү
Койдун башы
Койдун мүйүзү
Бугу
Бугунун башы
Бугунун мүйүзү
Жаш бугунун мүйүзү
Ак бугунун башы
Ак бугунун мүйүзү
Багыштын мүйүзү
Багыштын туягынын изи
Тоо теке
Тоо текенин башы
Тоо текенин мүйүзү
Серке (эркеч)
Тоо текенин куу башы
Тоо текенин астынкы жаагы
Текенин астынкы жаагы
Текенин башы
Текенин мүйүзү
Уйдун башы
Аттын башы
Аттын изи
Билерик (жылкынын аягындагы туурасынан кеткен шакекче)
Кашка жилик
Эттүү кашка жилик
Карта
Жылкынын жүрөгү
Жылкынын карды
Төбөл
Кой
Топоз
Төө
Нар
Ит
Иттин таманы
Ит куйрук
Илбирс
Илбирстин астыңкы жаагы
Карышкыр
Сүлөөсүндүн тырмактары
Жолборс
Жолборстун тырмагы
Жолборстун изи
Коён
Түлкү
Суур
Жарганат
Таш бака
Таш баканын башы
Тойгон жылан
Жыландын башы
Жыландын куйругу
Жылан
Чаян
Жөргөмүш
Үлүл
Сүлүк
Бака
Кескелдирик
Балык
Көгүчкөн
Кыргоол
Карга тырмак
Карганын барманынын изи
Бутакта конгон карганын буту
Карганын буту
Карганын буттарынын аралык көрүнүшү
Тоо карлыгачы (чабалекей)
Карлыгачтын канаты
Бүркүт
Бала бүркүт
Анчы бүркүт
Бүркүттүн ченгели
Бүркүттүн чалгыны
Ак куу
Каздын таманы
Сагызгандын канаты
Турна учуш
Улар
Көпөлөк
Чымын
Чымындын канаты
Улардын көзү