Көрк

Кыргыз оймосунун өркүндө баскычы

БАЯНДАМАЛУУ ОЮУНУН АЙКАЛЫШТАРЫНЫН ТҮЗҮЛҮШҮ

(Булак: Рындин М. В. Киргизский национальный узор. Ленинград — Фрунзе 1948г.)

Мүйүз

Кыя жол

Чач теңге

Тумар

ОЮУНУН ӨРКҮНДӨ БАСКЫЧЫ

Теке
Теке
Теке
Төө
Төө
Төө
Төө
Уй
Уй
Уй
Уй
Уй
Уй
Уй
Уй
Кыргоол
Кыргоол
Кыргоол
Кыргоол
Кыргоол
Кыргоол
Кыргоол
Кыргоол
Ак куу
Ак куу
Ак куу
Ак куу
Ак куу
Ак куу
Ак куу
Ак куу
Көөкөр
Көөкөр
Көөкөр
Көөкөр
Көөкөр
Көөкөр
Көөкөр
Көөкөр
Жалбырак
Жалбырак
Жалбырак
Жалбырак
Жалбырак
Жалбырак
Жалбырак
Жалбырак
Бутак
Бутак
Бутак
Чабалекей
Чабалекей
Чабалекей
Чабалекей